BOX

Programe multianuale pentru 2012 PDF Imprimare Email

Programe multianuale cu finanţare de la bugetul de stat-2012

Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional. Se urmăreşte totodată creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor din toate zonele ţării.

Valoarea Alocatiei Financiare Nerambursabile (AFN) acordată beneficiarilor selectaţi este egală cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească suma de 40.000 lei pentru fiecare beneficiar, iar diferenţa de 10% reprezintă aportul propriu al beneficiarului..

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile de maximum 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabile nu poate depăşi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

Obiectivul Programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri în următoarele condiţii:

a) Schema de finanţare cu credit bancar:

- AFN – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;

- credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de către instituţia de credit parteneră. Instituţia de credit parteneră poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar în afara programului.;

b) Schema de finanţare fără credit bancar :

- AFN – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar

- contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

Obiectivul Programului îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Programul conţine trei etape:

Ø Etapa I - elaborarea şi publicarea de broşuri pe teme antreprenoriale;

Ø Etapa  a II a - organizarea şi desfăşurarea cursurilor de educaţie antreprenorială

Ø Etapa a III a - organizarea campaniilor de informare - Caravana “Zilele femeilor întreprinzător”

Programul national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

Programul constă în crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România, care va permite:

- crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;

- consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;

- facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă;

- dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale.

Programul UNCTAD/EMPRETEC — România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Obiectivele Programului sunt:

- susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,

- crearea de noi locuri de muncă,

-creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea  antreprenorilor. Programul se desfăşoară sub egida Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD Geneva) şi este operaţional în peste 25 de ţări. România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program.

Prin Program se finanţează workshopurile UNCTAD/EMPRETEC — România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshopurile UNCTAD/EMPRETEC sunt organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru naţional — AIPPIMM şi 4 centre regionale — OTIMMC Cluj, OTIMMC Constanţa, OTIMMC Craiova şi OTIMMC Iaşi).

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Obiectivul Programului, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul urmăreşte:

Ø dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor;

Ø sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;

Ø stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi – SRL-D, prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare;

Ø facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S.R.L. - D.

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, echivalentul în lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii;

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.), al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M. (A.I.P.P.I.M.M.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul.

Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Obiectivul programului îl reprezintă acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţiile de credit.

Este un program multianual pe perioada 2011 - 2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, prin FNGCIMM, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata programului.

La nivelul regiunii Nord-Est, programele nationale multianuale se deruleaza cu sprijinul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Iaşi, structura regională a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Prin Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, operatorii economici din judet pot obtine detalii legate de Programele multianuale cu finantare de la bugetul de stat. (Material alcatuit in baza datelor puse la dispozitie de OTIMMC Iasi)

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents