BOX

Fisa de inscriere expert accesare PDF Imprimare Email

 

FISA DE INSCRIERE - TALON DE PARTICIPARE

(se va completa cu MAJUSCULE pentru fiecare CANDIDAT)

prin prezenta confirmam inscrierea si participarea la:

cursul

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE

Subsemnatul (a)…………………………………...........................................................…….., domiciliat (a) in localitatea…………….……..…………, Str…….…..……………..……………………….…… nr. …….......…… posesor (e) al BI/CI seria……, nr………………..…, CNP…………………..……………………….…, nascut (a) la data de ……….……..……, in localitatea………………., judetul….…………………, tel/fax serviciu……….………., Mobil……………………..….., e-mail………………………..…………………………, absolvent al…………………………………………………………,

reprezentant al firmei/institutiei………..………………………………….…………………………………..….., cu sediul in localitatea……………………………., judetul…………………….……..…….., Str…………………………………………………………………………………………………, nr…………………………….., CUI……………………………, nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului......................

solicit inscrierea la cursul EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE organizat la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui.

Prezentul formular de inscriere tine loc de contract intre parti.

  • Pentru retragerea cu maximum 7 zile inainte de data derularii cursului – se percep penalizari in cuantum de 20% din taxa de participare
  • Retragerea se face prin transmiterea unei informari scrise, prin fax la nr. 0235/319011, cu o confirmare de primire din partea organizatorilor.
  • Prin transmiterea prezentului formular de inscriere semnat si stampilat, se accepta oferta noastra, iar aceasta acceptare marcheaza incheierea unui contract care potrivit art.969 Cod Civil are “putere de lege intre partile contractante”

· In cazul in care organizatorul, din motive independente de vointa sa, decide reprogramarea programului de formare, beneficiarul instruirii este indreptatit fie sa solicite restituirea taxei de participare achitata, fie sa solicite reinscrierea la curs, in perioada reprogramata.

Scietatea comerciala

……………………………

Numele si prenumele Data completarii……………………...

 

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents